Cele

  • stworzenie innowacyjnych metod i materia­łów szkoleniowych (interaktywna platforma e-learningowa, podręcznik) z zakresu racjo­nalnego żywienia zwierząt gospodarskich i paszoznawstwa;
  • zwiększenie opłacalności produkcji zwierzę­cej, poprawa jakości życia oraz zmniejszenie migracji młodych ludzi z obszarów wiejskich do miast.

Wszystkie produkty projektu zostaną opracowa­ne przez doświadczonych specjalistów z zakresu żywienia zwierząt i nauk pokrewnych. Umożli­wią one transfer wiedzy, dobrych praktyk oraz innowacji w sferze rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnego żywienia zwie­rząt gospodarskich. Przygotowane programy na­uczania oraz materiały szkoleniowe pozwolą na implementację najnowszych i zoptymalizowa­nych rozwiązań dotyczących żywienia zwierząt gospodarskich oraz zrównoważonego zarządza­nia zasobami wodnymi i paszowymi (najlepsze i innowacyjne praktyki).

Oczekiwane rezultaty projektu ściśle pokrywa­ją się z priorytetami i celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz z narodo­wą polityką rozwoju obszarów wiejskich krajów uczestniczących. 

Last modified: Wednesday, 27 January 2016, 11:44 AM